Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Việc truy cập và sử dụng thông tin trên trang web này hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của bạn.

Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và có tính chất tham khảo. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và cập nhật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Nội dung thông tin: Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và có tính chất tham khảo. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác và cập nhật, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung này.

Sự phụ thuộc vào thông tin: Việc sử dụng thông tin từ trang web này hoàn toàn dựa vào quyết định và rủi ro của người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng thông tin từ trang web này.

Liên kết đến bên thứ ba: Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba hoặc tài liệu khác. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện riêng của họ.

Thay đổi nội dung: Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ phần nội dung nào trên trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi nội dung này.

Vui lòng lưu ý rằng miễn trừ trách nhiệm này có hiệu lực cho tất cả người sử dụng truy cập vào trang web này. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã nêu trên.